Ochrana osobných údajov

Správca Orsay Europe s.r.o., so sídlom na adrese U Hvězdy 1451/4, PSČ: 162 00 Praha 6, IČO: 25704729, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 62763 (ďalej len „Správca“). Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) – ďalej len „Nariadenie“ – a ďalšími obecne záväznými právnymi predpismi: 

Rozsah spracovávaných osobných údajov: 

 • Identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, IČ, DIČ) 

 • Kontaktné údaje (e-mail, adresa, telefónne číslo) 

 • Informácie o nákupných zvyklostiach 

 • IP adresa 

 

Účelom spracovania je poskytovanie elektronickej služby v podobe zriadenia účtu na serveru orsay.sk, ktorý Vám umožní pohodlnejšie nakupovanie a správu objednávok na e-shopu orsay.sk a plnenie záväzku z kúpnej zmluvy v prípade Vášho nákupu na orsay.sk Elektronická služba v podobe zriadenia účtu je poskytovaná bezplatne na neobmedzenú dobu s tým, že máte možnosť kedykoľvek a bez udania dôvodu svoj účet zrušiť zaslaním písomnej žiadosti na info@orsay.sk. Ďalšími účelmi spracovania sú zlepšenie kvality poskytovaných služieb, zvýšenie bezpečnosti poskytovaných služieb, účtovné a daňové účely, plnenie zákonných povinností.     

Doba spracovania osobných údajov: po dobu registrácie Vášho účtu a po dobu 3 rokov od jeho skončenia. V prípade nákupu na orsay.sk po dobu 5 rokov od splnenia kúpnej zmluvy pre určený výkon alebo obhajobu právnych nárokov, a ďalej máme povinnosť Vaše osobné údaje ďalej uchovávať 5 rokov od skončenia účtovného obdobia a archivovať 10 rokov daňový doklad. V prípade, že udelíte súhlas so zasielaním obchodných zdelení, bude Správca ďalej spracovávať Vaše osobné údaje za účelom zasielania obchodných zdelení po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu. 

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že spracovanie osobných údajov pre účely priameho marketingu je možné považovať za spracovanie uskutočňované z dôvodu oprávneného záujmu Správcu. Spoločnosť Orsay Europe má teda možnosť zasielať Vám na e-mail, aj bez Vášho súhlasu, ponuky obdobného tovaru a služieb, ktoré ste na orsay.sk zakúpili. Zasielanie týchto ponúk môžete kedykoľvek odmietnuť, a to kliknutím na príslušný výslovný odkaz v ponuke. Zasielanie týchto ponúk na poskytnutý e-mail môžete tiež odmietnuť z Vášho užívateľského účtu.  

Vaše osobné údaje nebudú predávané žiadnym tretím osobám s výnimkou: 

 • IT špecialistov, zaisťujúcich prevádzku webu orsay.sk, marketingové analýzy a e-mailing 

 • dopravcov v prípade zaslania tovaru 

 • poskytovateľom platobných služieb 

 

 

Kontaktné údaje Správcu: 

adresa: Orsay Europe s.r.o., U Hvězdy 1451/4, Praha 6, Česko 
tel.: +421 233 006 711 
e-mail: info@orsay.sk  

V prípade akýchkoľvek dotazov v oblasti ochrany osobných údajov nás priamo kontaktujte na emailovej adrese: gdpr@orsay.cz 

Osobné údaje budú spracované podľa ich povahy manuálne a/alebo  automatizovane. 

VIAC INFORMÁCIÍ O VAŠÍCH PRÁVACH V SÚVISLOSTI SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NAJDETE TU: 

1) právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, teda Vaše právo získať na základe Vašej žiadosti informáciu (potvrdenie), či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracovávané. Pokiaľ Vaše osobné údaje spracovávané sú, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a zároveň máte právo získať nasledujúce informácie:   

 • účely spracovania; 

 • kategórie dotknutých osobných údajov; 

 • príjemcovi alebo kategórie príjemcov, ktorým Vaše osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, predovšetkým príjemcom v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách; 

 

 • plánovaná doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje uložené, alebo ak nie je možné určiť, kritéria použité k stanoveniu tejto doby; 

 • existencia práva požadovať od Správcu opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu; 

 • všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ ich Správca nezískal od Vás; 

 • skutočnosť, že dochádza k automatizovaniu rozhodovania, vrátene profilovania, uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 Nariadenia, a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takého spracovania pre Vás. 

 

2) právo požadovať opravu svojich osobných údajov, teda právo, aby Správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú; ďalej máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného prehlásenia. 

 

3) právo požadovať výmaz svojich osobných údajov, teda právo, aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, pokiaľ je udaný jeden z týchto dôvodov:    

 • Vaše osobné údaje nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; 

 • pokiaľ odvoláte súhlas, na základe ktorého boli Vaše osobné údaje spracovávané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie; 

 •  
 • vznesiete námietku proti spracovávaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 odst. 1 Nariadenia a nebudú existovať žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie podľa čl. 21 odst. 2 Nariadenia; 

 • Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne; 

 • Vaše osobné údaje musia byť vymazané, k splneniu právnej povinnosti stavenej v právu Európskej únie alebo členského štátu, ktorá sa na Správcu vzťahuje; 

 • Vaše osobné údaje byli zhromaždené v súvislostí s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 odst. 1. Nariadenia. 
   

4) právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, teda právo, aby Správca obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, v ktoromkoľvek z týchto prípadov: 

 • pokiaľ popierate presnosť Vašich osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Správca mohol presnosť Vašich údajov overiť; 

 • spracovanie je protiprávne a Vy odmietnete výmaz Vašich osobných údajov, a namiesto toho budete žiadať o obmedzenie použitia Vašich osobných údajov; 

 • pokiaľ Správca už Vaše osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; 

 • pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 odst. 1 Nariadenia, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Správcu prevažujú na Vašimi oprávnenými dôvodmi. 

 

5) právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov, teda právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste poskytli Správcovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo predať tieto údaje inému správcovi, bez toho, aby mu Správca bránil, a to v prípade, že:      

 • spracovanie je založené na súhlase podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia alebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nariadenia alebo na zmluve podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenia; 

 • spracovanie sa vykonáva automatizovane. 

 

Pri výkone svojho práva na prenositeľnosť údajov máte právo na to, aby osobné údaje boli predané priamo Správcom správcovi druhému, pokiaľ je to technicky uskutočniteľné.    

 

6) právo vzniesť námietku, teda právo, z dôvodu týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú spracovávane na základe právnych dôvodov: 

 • spracovanie je nevyhnutné pre plnenie úlohy uskutočňovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je Správca poverený, alebo 

 • spracovanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov príslušného správcu či tretej strany 

 

 

Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, Správca nebude Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre ich spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, alebo právami a slobodami, alebo pre určenie, výkon a obhajobu právnych nárokov. 

 

Námietku je možné vzniesť aj proti spracovaniu osobných údajov, pre účely priameho marketingu alebo profilovania. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely spracovávané. 

- V prípade otázok alebo žiadosti o vymazanie osobných údajov nás kontaktujte prostrednictvom e-mailu gdpr@orsay.sk.

 

7) právo podať sťažnosť u dozorcovského úradu, teda u Úradu na ochranu osobných údajov, na adrese Hraničná 4826/12, Bratislava – Ružinov, 820 07, oficiálny web:  https://dataprotection.gov.sk/uoou/