PRAVIDLÁ K SÚŤAŽI NA INSTAGRAME

1.            ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1         Usporiadateľom instagramovej súťaže organizovanej na instagramovej stránke https://www.instagram.com/orsay/, resp. instagramovom účte @orsay (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť Orsay Europe s.r.o., so sídlom Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 257 04 729, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 62763 (ďalej len „usporiadateľ“).

1.2         Predmetom týchto Pravidiel je vymedzenie podmienok, za ktorých sa môžu súťažiaci zapojiť do súťaže, ktorú organizuje usporiadateľ, a ďalej podmienok na výber výhercov a odovzdanie výhry zo strany usporiadateľa. Zapojením do súťaži prejavuje súťažiaci súhlas s týmito Pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

1.3         Kontaktné údaje usporiadateľa:

(i)            na adrese Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 257 04 729;

(ii)          telefón: +421 233 070 872 a

(iii)         e-mail: info@orsay.sk

1.4         Usporiadateľ týmto prehlasuje, že:

(i)            súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťou Meta ako prevádzkovateľom Instagramu a nijak s ňou nesúvisí;

(ii)          spoločnosti Meta ako prevádzkovateľovi Instagramu voči súťažiacim v rámci súťaže nevznikajú žiadne práva ani povinnosti.

2.            OBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

2.1         Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti Instagram (www.instagram.com), má aktívne a verejné konto na Instagrame počas celého trvania súťaže a dodržiava tieto pravidlá, s nasledujúcou výnimkou (ďalej len „súťažiaci“): súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu k organizátorovi alebo usporiadateľovi alebo sú s takýmito osobami v priamom rodinnom vzťahu.

2.2         Usporiadateľ si vyhradzuje právo  vyradiť zo súťaže súťažiacich:

(i)            o ktorých usporiadateľ zistil, alebo má dôvodné podozrenie, že v rámci súťaže uviedli nepravdivé údaje či inak porušujú tieto Pravidlá, alebo

(ii)          nesplňujú podmienky na účasť v súťaži podľa týchto Pravidiel, alebo

(iii)         v rámci súťaže zdieľa vulgárne, urážlivé, rasistické, či inak nevhodné výroky či príspevky/príbehy, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi alebo poškodzujú dobré meno usporiadateľa, a

to bez akejkoľvek náhrady a bez povinnosti uvádzať dôvody takého rozhodnutia.

3.            KONKRÉTNE PODMIENKY SÚŤAŽE A VÝHRY

3.1         Na účasť v súťaži musia súťažiaci splniť aj nasledujúce podmienky:

(i)            vyfotiť sa vo svojom obľúbenom kúsku oblečenia značky ORSAY (tento kus oblečenia nemusí byť novo zakúpený; je možné použiť aj skôr vlastnené oblečenie značky ORSAY);

(ii)          zdieľať túto fotografiu na svojom aktívnom a verejnom instagramovom účte v príspevku a mať tento príspevok na svojom instagramovom účte aspoň do dátumu vyhlásenia súťaže;

(iii)         označiť pritom instagramový účet @orsay (ďalej len „súťažná fotografia“); a

(iv)         zároveň sledovať instagramový účet @orsay.

3.2         Súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže od 1.7.2024 do 31.8.2024. Súťaž bude prebiehať mesačne. Výhercu usporiadateľ vyhlási do piatich (5) pracovných dní od konca príslušného mesiaca prostredníctvom príspevku/príbehu na instagramovom účte usporiadateľa.

3.3         Súťaž bude mať celkom šesť (6) výhercov, troch za mesiac júl a troch za mesiac august. Každý výherca obdrží nasledujúcu výhru: online poukážku v hodnote 200 EUR z plnej ceny produktov pred prípadnou zľavou na tovar z e-shopu usporiadateľa, dostupných na internetovej adrese https://www.orsay.com/ (e-shopov značky ORSAY prevádzkovaných usporiadateľom na doménach najvyššieho radu podľa príslušných krajín). Hodnota poukážky bude ekvivalentne prevedená do meny e-shopu, ktorý si výherca vyberie podľa príslušnej krajiny, kde je e-shop usporiadateľa prevádzkovaný a ktoré sú zároveň uvedené v Prílohe č. 1 týchto Pravidiel, a to podľa aktuálneho kurzu tejto meny podľa príslušnej centrálnej banky.  Výhra bude zaslaná výhercovi e-mailom vo forme online poukážky spolu s kódom. Poukážku je možné uplatniť iba na e-shope usporiadateľa, nie v kamenných predajniach. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť výhru v prípade, že pôvodnú výhru nemôže výhercom dodať z dôvodov, ktoré nie je schopný usporiadateľ sám celkom ovplyvniť.

3.4         Výhercovia súťaže budú vybraní usporiadateľom na základe splnenia podmienok účasti stanovených týmito Pravidlami. Usporiadateľ pri výbere prihliadne najmä na originalitu a estetiku súťažných fotografií. Výber výhercov je na uvážení usporiadateľa a bude vykonaný v súlade s týmito Pravidlami.

3.5         Po vyhlásení príslušného výhercu bude usporiadateľ kontaktovať výhercu prostredníctvom správy na Instagramu, pričom výherca je usporiadateľovi povinný zdieľať údaje potrebné na odovzdanie výhry, najmä e-mailovú adresu a ním vybranú krajinu, resp. e-shop, kde bude uplatňovať výhru uvedenú v ustanovení ‎3.3 týchto Pravidiel. Ak sa výherca týmto spôsobom neozve usporiadateľovi ani do 7 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže, usporiadateľ do 3 dní uskutoční nový výber výhercu a oznámi ho rovnakým spôsobom ako pôvodného výhercu.

3.6         Ak výherca výhru odmietne alebo sa dodatočne zistí, že nespĺňa podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel, usporiadateľ do 3 dní uskutoční nový výber výhercu a oznámi mu to rovnakým spôsobom ako pôvodnému výhercovi.

3.7         Na výhru nevzniká právny nárok. Výhercovia nie sú oprávnení žiadať namiesto výhry peňažné či akékoľvek iné plnenie.

3.8         Zo súťaží sú vylúčené všetky príspevky/príbehy, ktoré sú podľa výhradného posúdenia usporiadateľa nezákonné, nemorálne, neslušné, zobrazujú nezákonné, riskantné alebo akýmkoľvek spôsobom nezodpovedné konanie účastníkov alebo iných osôb. Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť súťažiaceho, ktorého chovanie či profil na Instagrame odporuje pravidlám sociálnej siete Instagram. V prípade zistenia alebo podozrenia na takéto porušenie bude účet nahlásený ako podvodný a akékoľvek vydávanie výhier bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného zamestnanca spoločnosti Meta ako prevádzkovateľa služby Instagram. Usporiadateľ upozorňuje súťažiacich, aby pri zverejňovaní svojich príspevkov/príbehu neporušovali zákon, neriskovali prípadné právne sankcie a správali sa zodpovedne, slušne a zdvorilo. Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek skontrolovať a následne neprijať do súťaže alebo vylúčiť zo súťaže účastníkov s príspevkom/príbehom, ktorý je podľa jeho rozhodnutia nevhodný z niektorého z vyššie uvedených alebo iných dôvodov, a to bez akejkoľvek náhrady a bez povinnosti uviesť dôvody takéhoto rozhodnutia. To platí aj o príspevkoch/príbehoch technicky pre súťaž nepoužiteľných.

4.            AUTORSKÉ A INÉ PRÁVA

4.1         Súťažiaci súhlasí a udeľuje usporiadateľovi bezodplatnú licenciu bez časového, územného a množstevného obmedzenia na zverejnenie svojho príspevku/príbehu vrátane mena autora na internete v súvislosti so súťažou. Súťažiaci tiež berie na vedomie, že po zverejnení môže byť jeho príspevok/príbeh šírený na internete mimo vôle usporiadateľa a usporiadateľ za takéto šírenie nezodpovedá. Súťažiaci vždy zodpovedá usporiadateľovi za to, že je jediným autorom prihláseného diela alebo že má súhlas autora a všetkých osôb, ktoré sa podieľali na vytvorení diela, na jeho použitie za podmienok a v rozsahu uvedenom v tomto dokumente a že je osobitne oprávnený takýto súhlas usporiadateľovi udeliť. V prípade akejkoľvek ďalšej potreby použitia takéhoto diela usporiadateľom nad rámec vyššie uvedeného, účastník súhlasí s písomným potvrdením práva na použitie predmetného autorského diela usporiadateľom na základe žiadosti usporiadateľa za predpokladu, že účastník s takýmto použitím súhlasí. Za toto použitie súťažiacemu neprilieha žiadna dodatočná finančná či nefinančná odmena alebo protiplnenia.

5.            OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1         Prihlásením sa do súťaže je usporiadateľ oprávnený spracúvať osobné údaje týchto súťažiacich v rozsahu potrebnom na uskutočnenie súťaže v súlade s pravidlami, na vyhlásenie výhercov a na odovzdanie výhry.

5.2         Osobné údaje súťažiaceho v rozsahu meno, priezvisko, profilová fotografia a v prípade výhercu e-mailová adresa, telefónne číslo a doručovacia adresa, prípadne ďalšie údaje zverejnené v rámci Instagram permission dialógu, bude spracúvať usporiadateľ súťaže ako prevádzkovateľ a sprostredkovateľ na účely účasti súťažiaceho v súťaži a doručenia výhry výhercom súťaže. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené v článku ‎1.3 týchto Pravidiel.

5.3         Spracúvanie osobných údajov bude trvať po dobu trvania súťaže alebo v prípade výhercov po dobu stanovenú v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch, ak sa takéto spracúvanie vyžaduje alebo povoľuje. Usporiadateľ má ďalej záujem na zaradení výhercov do svojej marketingovej databázy na účely posielania reklamných materiálov. Osobné údaje výhercov v rozsahu meno, priezvisko a emailová adresa tak bude na tento účel spracovávané aj po ukončení súťaže, a to po dobu 5 rokov od ich ukončenia. Právnym základom takéhoto spracovania je oprávnený záujem usporiadateľa alebo plnenie toho, k čomu sa usporiadateľ zaviazal v týchto pravidlách; dotknutá osoba ( výherca alebo súťažiaci) má právo namietať proti takémuto spracovaniu.

5.4         Usporiadateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje súťažiacich len zmluvným partnerom, ktorí s usporiadateľom spolupracujú na súťaži, najmä spoločnosti Orsay International s.r.o., so sídlom Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 288 75 923, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 150567, prípadne zmluvným partnerom, ktorý pre usporiadateľa zaisťujú marketingové, IT, účtovnícke a právne služby.

5.5         Súťažiaci má ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

(a)          právo na prístup k osobným údajom, na základe ktorého môže od usporiadateľa získať informácie o tom, či sa jeho osobné údaje spracúvajú, na aký účel, aký je rozsah spracúvaných údajov a komu boli tieto osobné údaje prípadne poskytnuté,

(b)          právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov, príp. doplnenie neúplných údajov,

(c)          právo na výmaz údajov v prípade, že zanikne účel spracovania, alebo ak sú osobné údaje súťažiaceho spracovávané nezákonne,

(d)          právo na obmedzenie spracovávania osobných údajov súťažiaceho,

(e)          právo na prenosnosť údajov, podľa ktorého môže súťažiaci získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa údajov,

(f)           právo vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov súťažiaceho, prípadne proti profilovaniu,

(g)           právo podať sťažnosť u dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

5.6         V prípade, že usporiadateľ chce použiť osobné údaje na iný účel, ako je uvedené v týchto pravidlách, napr. na zverejnenie mena, priezviska a fotografie výhercu na svojej webovej stránke atď., požiada o výslovný a dobrovoľný súhlas dotknutej osoby.

6.            ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1         Usporiadateľ nie je voči súťažiacim inak zaviazaný a súťažiaci nemajú nárok na žiadne iné výhody od usporiadateľa okrem tých, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

6.2         Výhry nie sú právne vymáhateľné. Za kvalitu výhier ručí usporiadateľ súťaže, ktorý aj rieši prípadné reklamácie.

6.3         Usporiadateľ a organizátor súťaže nezodpovedá za funkčnosť aplikácie Instagram, doručenie správ či výher. O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ.

6.4         Usporiadateľ si vyhradzuje právo skrátiť, odložiť, pozastaviť alebo zrušiť súťaž bez náhrady, prípadne jednostranne zmeniť alebo doplniť Pravidlá počas trvania súťaže, a to oznámením zmeny na stránkach súťaže na Instagrame, kde budú k dispozícii odkazy na platné a úplné pravidlá.

6.5         Súťažiaci berie na vedomie, že svoje údaje poskytuje usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti Instagram. Akékoľvek otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa súťaže musia byť adresované usporiadateľovi, nie spoločnosti Instagram.

6.6         Ak niektoré ustanovenie týchto Pravidiel je alebo sa stane neplatným a/alebo neúčinným, platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení tým nie je dotknutá.

6.7         Tieto Pravidlá dobudovávajú platnosť dňom 1.7.2024.

Príloha č. 1

Krajiny, kde sú e-shopy usporiadateľa prevádzkované

Česká republika, dostupný na webovej adrese https://www.orsay.cz/

Slovensko, dostupný na webovej adrese https://www.orsay.sk/

Poľsko, dostupný na webovej adrese https://www.orsay.pl/

Nemecko, dostupný na webovej adrese https://www.orsay.de/

Rakúsko, dostupný na webovej adrese https://www.orsay.at/

Maďarsko, dostupný na webovej adrese https://www.orsay.hu/

Rumunsko, dostupný na webovej adrese https://www.orsay.ro/

Chorvátsko, dostupný na webovej adrese https://www.orsay.hr/

Slovinsko, dostupný na webovej adrese https://www.orsay.si/